RB AGENCY Našimi klienty jsou fyzické i právnické osoby, města i instituce z celé republiky.

Vítáme Vás na stránkách společnosti
RB Agency s.r.o.

Společnost se zabývá zejména profesionálními detektivními službami, vymáháním pohledávek, pořádáním kulturních akcí, výkupem nemovitostí, realitní činností, finančními a právními službami.

Jsme členy České komory detektivních služeb a Realitní komory ČR. Našimi klienty jsou fyzické i právnické osoby, města i instituce z celé republiky.

Vymáhání a správa pohledávek

Bohužel žijeme v době, kdy platební morálka prakticky neexistuje. Firmy faktury neplatí včas, nebo je neplatí vůbec, fyzické osoby se naprosto neuváženě zadlužují a dluh řeší dalším dluhem.

S vymáháním pohledávek a s fungováním exekucí máme dlouholeté zkušenosti.

Nadstandardní úspěšnost při vymáhání pohledávek našich klientů má základ v pracné a nákladné detektivní činnosti, díky které získáváme tolik potřebné informace o dlužníkovi a jeho postižitelném majetku, jeho skutečném pobytu, aktivitách, vazbách na jiné subjekty apod., složitém vyjednávání s dlužníky při osobních návštěvách a v neposlední řadě ve spolupráci s exekutory.

První, konzultační schůzka je samozřejmě pro naše klienty zdarma. Na ní nás seznámíte s pohledávkou, předáte nám kopie dokladů, které máte k dispozici, informujete nás co možná nejpodrobněji o dlužníkovi a ostatních důležitých okolnostech vzniku pohledávky. Pracujeme na základě plné moci, kterou nám podepíšete. Nepožadujeme po klientech žádné zálohy, pohledávky vymáháme včetně úroků, penále, nákladů řízení apod. Naší provizi, která se pohybuje v rozmezí 5 – 30 % z vymožené částky platíte až po vymožení Vaší pohledávky a je závislá na povaze pohledávky, jejím stáří, zajištění apod.

S dlužníkem se vždy snažíme jednat osobně a dostatečně důrazně, ale v rámci zákona a slušného chování.

Pokud je třeba, zajistíme pro Vás návrhy na vydání platebních rozkazů, žaloby apod. Ani za tyto službu nebudeme vyjma nutného soudního poplatku požadovat žádné zálohy, ani jiné úhrady. Pravomocný rozsudek, platební rozkaz, exekutorský zápis apod. jsou doklady potřebné k podání případného návrhu na nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce pro Vás v případě potřeby vypracujeme opět bezplatně, za podání návrhu na nařízení exekuce se již žádný soudní ani jiný poplatek neplatí.

Pokud Vás při jednání s exekutory zastupujeme, nepožadují po Vás žádné zálohy, náklady exekuce jsou vymáhány po povinném, tedy dlužníkovi.

Pověření k provedení exekuce soud vydává zpravidla do dvou měsíců (zákonná lhůta činí 15 dní) a ihned jeho doručení exekutor začíná zjišťovat postižitelný majetek povinného, tedy dlužníka.

Exekutorovi se snažíme poskytnout maximum potřebných informací, po dlužníkovi a jeho majetku pátráme také v rámci naší detektivní činnosti, což úspěšnost vymožení Vaší pohledávky velmi výrazně zvyšuje

Vzhledem k naší dlouhodobé spolupráci s exekutory nám jsou poskytovány nadstandardní informace o průběhu exekuce a tyto Vám formou pravidelných zpráv poskytujeme.

Při případném zastavení exekuce soud pouze v ojedinělých případech (úmrtí povinného, vymazání společnosti z obchodního rejstříku apod.) zaváže k úhradě prokazatelně vynaložených nákladů oprávněného.

Kontaktujte nás

Captcha

V dnešní době už si nemůžeme být jistí téměř ničím. Není tomu jinak ani v otázce peněz. Platební morálka, jako by přestala existovat. Lidé se naprosto bez rozmyslu zadlužují a firmy neplatí faktury včas, popřípadě vůbec. A v takových situacích jsme tu my! RB AGENCY s.r.o. Všechno vyřešíme za Vás diskrétně a rychle! Máme mnoholetou zkušenost s vymáháním pohledávek a s fungováním exekucí.
Bohužel se stalo již smutnou tradicí, že lidé neplatí svoje závazky a díky tomu se potom firmy i fyzické osoby dostávají do nelehké situace - potom nezbývá nic jiného než přistoupit k vymáhání pohledávek. Naše firma je při vymáhání pohledávek velmi úspěšná a vás bude možná zajímat, v čem spočívá její nadstandardní úspěšnost. Je to ve velmi pečlivém shromažďování informací o dlužníkovi, jeho majetkových poměrech, aktivitách atd. Pokud se na první schůzce s klientem domluvíme na vymáhání pohledávky, přechází tato do naší správy pohledávek. Správou pohledávek se rozumí taková činnost nebo řízení, které vede k minimalizaci neuhrazení částek za zboží nebo služby. Některé firmy si vedou správu pohledávek samy, jiné využívají služeb externích a specializovaných agentur- například té naší. Po klientovi nepožadujeme žádné placení zálohy, zaplatí určitou část až z vymožené pohledávky. Pokud je třeba, zajistíme klientovi v rámci správy pohledávek návrhy na vydání platebních rozkazů, žaloby apod. Provádíme taky zastoupení při jednání s exekutorem, kterému se snažíme předat maximum informací, by vymáhání pohledávek proběhlo v co nejkratším možném čase. Ve všech případech by ovšem měla společnost, která vede správu pohledávek, klientovi (věřiteli) zabezpečit přísun peněz na úhradu dlužné pohledávky.
Pokud se rozhodnete svěřit svou správu pohledávek do našich rukou a mít tak ve věcech pořádek, nebo vymáhání pohledávek, budeme po Vás požadovat kopie dokladů, které máte k dispozici. Dále také co možná nejvíce informací o dlužníkovi a ostatních důležitých okolnostech vzniku pohledávky. První konzultační schůzka je samozřejmě zdarma! Pracujeme na základě plné moci, kterou nám podepíšete. Nebudeme po Vás požadovat žádné zálohy, vymáhání pohledávek realizujeme včetně úroků, penále...atd.
Takže... Dluží vám kde kdo ? Marně se snažíte o vymáhání pohledávek? Telefon marně vyzvání? Pak vám může pomoci naše firma specializující se na správu pohledávek. Naše služby využilo již mnoho zoufalých věřitelů, kteří často i měsíce neúspěšně zkoušeli vymáhání pohledávek na vlastní pěst. Spolkněte falešnou hrdost a nechte si poradit od odborníků.
Při správě pohledávek využíváme 20ti letých zkušeností s vymáháním pohledávek. Od roku 1999 pak působíme i v zahraničí. Díky nekompromisnímu a férovému přístupu jsme si získali důvěru klientů v ČR, na Slovensku a v Polsku. Při správě pohledávek postupujeme vždy v rámci legislativy a zákonů, ale za své klienty a jejich práva se neváháme ostře postavit. Provádíme soudní, mimosoudní, primární, sekundární - inkaso vymáhání pohledávek. Pro úspěch a získání vašich financí zpět rádi zmobilizujeme všechny své síly a kontakty!
Rádi bychom vás konejšili lacinými slovy o tom, jak snadno lze vymáhat pohledávky. Naneštěstí tomu tak není - jako specialisti na správu pohledávek s letitými zkušenostmi bohužel musíme konstatovat, že spíše než o pomyslný sprint se jedná o běh na dlouhou trať. O to důležitější je vhodná volba partnera, který s vámi onen nepříjemný maraton poběží. Doufáme, že o nás po přečtení předchozích řádků nepochybujete a přidáte se k zástupu klientů, kteří své peníze dostali zpět. Společně to dokážeme!